บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้บริการโดยศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 หมู่ 1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Log in